Minder verzuim, minder klachten, meer werkplezier?
Heeft uw onderneming de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie op orde? 

Met de zomervakanties voor de deur is het goed om te weten waar je als reiziger weer welkom bent. Sommige landen zijn weer volledig open voor toeristen maar voor de meeste landen gelden reisbeperkingen. Reisbeperkingen kunnen zich voordoen in de vorm van bijvoorbeeld quarantaine.

Wilt u weten hoe de situatie in een bepaald land op dit moment is en welke regels er gelden? Klik dan op dit bericht en bezoek de wereldkaart.

Deze wereldkaart laat precies zien welke landen, welke restricties hebben.

Als gevolg van het coronavirus verlopen veel contacten nu net even anders.

Persoonlijk contact was, is én blijft belangrijk. 
Zoals wanneer wij u helpen bij het financieren van een woning. Dan bespreken en onderzoeken wij samen met u welke alternatieven in de markt voor u goed passend zijn. Vervolgens verzorgen wij de contacten tussen u en de verschillende financiële instellingen. Vaak zijn het gesprekken waarin we intensief met onze relaties praten over hun huidige situatie en hun verwachtingen voor de toekomst. Maar ook bij het doornemen van uw verzekeringen, het afsluiten van nieuwe verzekeringen of wijzigingen in uw persoonlijke situatie is het belangrijk om contact met elkaar te hebben.

Corona maakt nu alles even anders
Het coronavirus maakt nu alles even anders. Samen aan tafel zitten en intensief met elkaar praten is lastiger of onmogelijk geworden. Natuurlijk blijven we per mail en telefoon in nauw contact met elkaar.

Daarnaast worden er ook steeds meer ‘nieuwe’ technieken gebruikt waarbij we via beeldbellen elkaar kunnen zien, documenten uitwisselen en uiteraard met elkaar praten. Ook ons kantoor beschikt over deze technieken. Natuurlijk is het even wennen, voor ons net zo goed als voor onze klanten.  En het vervangt niet het ‘echte’ persoonlijke contact. Maar het is een goed extra hulpmiddel om in deze tijd met elkaar te communiceren. De enige voorwaarde is dat u beschikt over een computer, tablet of mobiele telefoon met webcam en microfoonfunctie.

Dus heeft u vragen, neem contact met ons op. We helpen en adviseren u graag. Juist ook in deze tijd.

De gevolgen van het coronavirus zijn groot. U wilt bij de aankoop van een woning, meer dan ooit, financiële zekerheid.

Zeker op dit moment adviseren wij u om bij de aankoop van een woning extra aandacht te besteden aan het opnemen van een financieringsvoorbehoud.

Koopovereenkomst
Indien koper en verkoper van een woning het met elkaar eens zijn over de prijs en de datum waarop het pand geleverd zal worden, zal er een “voorlopige koopovereenkomst” worden afgesloten. De term “voorlopig” leidt in de praktijk weleens tot misverstanden. Wij lichten deze term daarom onderstaand toe.

Wettelijke bedenktijd
Op grond van de wet heeft een koper een bedenktijd van drie dagen. Deze bedenktijd begint te lopen om 00.00 uur van de dag nadat de koper een exemplaar heeft ontvangen van de door hem en verkoper ondertekende koopovereenkomst van de woning.
Van deze drie dagen moeten er minimaal twee dagen werkdagen zijn. Binnen deze termijn hoeft de koper niet te motiveren waarom hij tot ontbinding van de koop wil overgaan. Wel moet de koper ervoor zorgen dat de ontbindingsverklaring de verkoper vóór het verstrijken van de drie-dagen-termijn heeft bereikt. Het is voor de koper belangrijk dat hij zo nodig kan bewijzen dat deze ontbinding tijdig heeft plaatsgevonden. Alleen een “telefoontje” is af te raden.

Voorbehoud bouwkundige staat
Vooral bij de koop van een oudere woning kan een voorbehoud van de bouwkundige staat verstandig zijn. Voor een koper is niet altijd te zien of de woning gebreken heeft die niet met het blote oog te zien zijn. Denk bijvoorbeeld aan fundamenten die bezig zijn te verzakken of aanwezigheid van asbest.

De koper kan daarom een voorbehoud maken dat de koop alleen doorgaat indien na een bouwkundige keuring blijkt dat de kosten van noodzakelijk herstel van gebreken en achterstallig onderhoud een vooraf tussen koper en verkoper overeengekomen en vastgelegd bedrag niet te boven gaan. In de koopovereenkomst wordt dan opgenomen binnen welke termijn deze bouwkundige keuring moet plaatsvinden.

Voorbehoud financiering
Een volgend en belangrijk voorbehoud betreft de financiering. De meeste mensen die een woning kopen zullen hiervoor een lening moeten afsluiten. De meeste kopers doen hiervoor een beroep op een onafhankelijk financieel adviseur. Deze kan niet alleen een goede vergelijking maken van de voorwaarden en rentes zoals de verschillende banken die hanteren, maar ook de contacten tussen consument en financiële instelling verzorgen.

De bank is wettelijk verplicht om te onderzoeken of de toekomstige huiseigenaar op termijn de kosten van de lening zal kunnen dragen. Hiervoor zijn allerlei rekenmethodes ontwikkeld. Kort gezegd komt het erop neer, dat wanneer de uitkomst van deze berekening is dat de woonlasten “te hoog” worden, de bank de lening niet mág verstrekken.

Een van de zaken waar de bank op moet letten is de hoogte en stabiliteit van het inkomen van de aspirant koper(s).

Tussen het moment van het tekenen van het “voorlopig koopcontract” en de contacten met de bank kan er van alles gebeuren. De relatie tussen partners kan worden beëindigd waardoor er geen sprake meer is van een gezamenlijk inkomen. Ook kunnen mensen werkloos worden door faillissement van de werkgever, of ZZP’ers kunnen opeens door bijvoorbeeld ziekte opdrachten niet meer uitvoeren.

Op dit moment worden heel veel mensen financieel getroffen door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. In korte tijd is voor deze mensen het financieel perspectief volstrekt anders dan zij een paar weken geleden nog voor ogen hadden.

Het financieringsvoorbehoud is er nu juist om dit soort ontwikkelingen op te vangen. Het financieringsvoorbehoud houdt in dat, indien de koper binnen een bepaalde termijn niet op marktconforme voorwaarden een passende geldlening kan afsluiten, de koopovereenkomst zonder kosten kan worden ontbonden.

Is dit voorbehoud niet gemaakt en kan de koper door de gewijzigde omstandigheden toch de benodigde financiering niet rond krijgen, dan kan de verkoper aanspraak maken op een boete van 10% van de koopsom naast een vergoeding van zijn schade indien dit meer is dan deze 10% van de koopsom.

Niet kunnen is iets anders dan niet meer willen
Bij het financieringsvoorbehoud is het criterium het niet kúnnen financieren. Simpelweg omdat de bank de noodzakelijke lening niet wil verstrekken. Op dit moment zijn veel mensen onzeker over de naaste toekomst. Dit kan ertoe leiden dat ze eigenlijk willen afzien van de aankoop van de woning ook al zou de bank de lening nog steeds willen vertrekken. Het niet meer wíllen aangaan van een financiering door de koper is echter geen geldige reden om ontbinding van de koopovereenkomst in te roepen.

Voorkom stress: eerst met ons praten voordat u gaat kopen
U kunt veel spanning en teleurstelling voorkomen door eerst met ons contact op te nemen, voordat u concreet met één of meer verkopers gaat onderhandelen over de prijs van een woning, Wij kunnen u dan een goede inschatting geven van welke bedrag aan financiering wel of niet haalbaar is. Ook zullen wij u dan adviseren over de termijn en condities die u naar ons oordeel het best kunt opnemen ten aanzien van de financieringstermijn. Door de effecten die de coronacrisis heeft, zien wij dat termijnen bij banken, notarissen etc. anders zijn dan in het recente verleden.

Heeft u vragen of wilt u advies? Bel of mail ons. Wij zijn u graag van dienst.

De komst van het coronavirus heeft de samenleving overvallen. Velen krijgen te maken met onverwachte en grote financiële problemen.

Als financieel advieskantoor zijn wij er altijd voor u. Zeker in deze bijzondere tijd nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen indien u zorgen heeft over de effecten die de coronacrisis op uw financiële zekerheid heeft.

Inkomsten vallen weg
De coronacrisis heeft voor veel mensen direct negatieve financiële gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan de horecaondernemer die op een kwade dag om 17.45 uur te horen krijgt dat zijn onderneming om 18.00 uur voor drie weken dicht moet. Of aan de zelfstandige muzikant die in enkele dagen tijd al zijn boekingen voor de komende weken geannuleerd ziet worden. Ook de werknemer met een tijdelijk arbeidscontract die nog in zijn proeftijd zit, heeft reden tot grote zorgen over de vraag of zijn contract verlengd gaat worden.

Al deze mensen zien onverwacht hun reguliere inkomen wegvallen. Tegelijkertijd blijven veel financiële uitgaven gewoon bestaan. Het beetje spaargeld dat er misschien bij het begin van de coronacrisis was, kan dan snel verdwenen zijn.

Hypotheeklasten wegen zwaar
De meeste huiseigenaren hebben hun woning met een hypotheek gefinancierd. Zeker bij de mensen die in de afgelopen jaren hun woning hebben gekocht, betekent dit dat elke maand een bedrag aan rente en aflossing betaald moet worden. Het gaat hierbij vaak om een aanzienlijk deel van het inkomen. Iedereen weet dat deze betalingen “verplicht” zijn en niet even een paar maanden kunnen worden doorgeschoven. Worden de hypotheeklasten niet voldaan dan kan in het uiterste geval de bank de woning gedwongen verkopen. Hierbij worden de bewoners gedwongen de woning te verlaten en komen zij letterlijk “op straat te staan”. Dat beeld van gedwongen huisuitzetting geeft veel mensen die nu hun inkomen zien wegvallen, grote zorgen.

Geen huisuitzettingen uitsluitend als gevolg van coronacrisis
Banken hebben een belangrijke, maatschappelijke functie. Banken zijn zich hiervan terdege bewust. Vanwege de ingrijpende coronacrisis heeft elke bank oog voor de problemen waarmee consumenten worden geconfronteerd. Wij taxeren dat er dan ook geen enkele bank zal overgaan tot huisuitzetting enkel en alleen omdat de huiseigenaar tijdelijk zijn hypotheeklasten niet kan betalen omdat zijn inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen zijn weggevallen.

Vrijwel alle banken zullen het beleid volgen dat bij tijdelijke betalingsonmacht de betaling enkele maanden mag worden uitgesteld. Let wel op. Uitstel is iets anders dan kwijtschelding. De lasten die nu niet betaald hoeven te worden, zullen in de toekomst alsnog betaald moeten worden. Door ervoor te kiezen deze over een langere periode te spreiden zijn deze wel draagbaar.

Het verzoek voor uitstel van betaling van de hypotheeklasten zal waarschijnlijk uitdrukkelijk moeten worden aangevraagd. Wij verwachten dat elke bank op zeer korte termijn hierover duidelijkheid zal geven.

Het spreekt vanzelf dat wij u bij dergelijke verzoeken ondersteunen. Wij kennen de weg bij elke geldverstrekker en kunnen ervoor zorgen dat uw verzoek direct bij de juiste afdeling terechtkomt. Neem telefonisch of per mail contact met ons op wanneer u onze hulp wilt inschakelen.

Uw woning en het coronavirus

De maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben maatschappelijk grote gevolgen. Wij merken dat er veel vragen leven bij relaties van ons kantoor die beschikken over een eigen woning die is gefinancierd met een hypothecair krediet bij een bank. In deze notitie proberen wij een aantal van deze vragen te beantwoorden. Mocht u nog niet helemaal het antwoord vinden waarnaar u op zoek bent, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn tenslotte uw belangenbehartiger waar het gaat om de financiering van uw woning. Juist in deze moeilijke tijd zijn wij er voor u om u te helpen waar wij kunnen.

Bestaande afspraken worden niet tussentijds in uw nadeel aangepast

Toen u in het verleden een financiering wilde afsluiten voor de aankoop van uw woning of voor het oversluiten van een toen al bestaande hypotheek, is hier goed over nagedacht. Door u zelf, door ons als uw adviseur en door de bank aan wie u verzocht de lening te verstrekken. Iedereen heeft daarbij onder meer onderzocht of het inkomen dat u en eventueel uw partner op dat moment hadden, voldoende was om enerzijds plezierig te kunnen leven én om de lasten van de door u gewenste hypotheek maandelijks te betalen.

Op basis van de gegevens die op dat moment bekend waren, is de bank bereid geweest u een bepaald bedrag te lenen. Daarbij zijn onder meer afspraken gemaakt over de hoogte van de rente die u over deze lening moet betalen, de wijze waarop de lening wordt terugbetaald en het moment waarop de lening volledig door u moet zijn afgelost.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst: de hypotheekovereenkomst. Zowel u als de bank zijn hieraan gebonden. In deze financieel ingrijpende periode moet ook de bank zich aan deze overeenkomst houden. U hoeft dus niet bang te zijn dat door de economische problemen die er op dit moment bestaan en die wellicht in de komende tijden ernstiger worden, de bank opeens extra eisen aan u gaat stellen waardoor uw woonlasten stijgen en daardoor voor u misschien niet meer betaalbaar worden.

Misschien kunt u tijdelijk uw maandlasten niet betalen

Misschien heeft u een beroep dat wordt getroffen door overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan waardoor uw inkomen veel lager uitpakt dan u gewend was. Zo laag dat u hierdoor uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen.

De Nederlandse banken beseffen dat heel veel mensen volledig buiten hun schuld tijdelijk de hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen. Samen hebben zij besloten om te proberen hiervoor een oplossing te bieden.

Deze oplossing kan eruit bestaan dat de verplichting om maandelijks de hypotheeklasten te betalen een aantal maanden wordt uitgesteld. Dit betekent dan dat u één, twee of drie maanden geen hypotheeklasten hoeft te betalen. Deze lasten worden echter niet kwijtgescholden maar worden doorgeschoven naar de toekomst. Zodra het coronavirus is overwonnen en u weer uw “normale inkomen heeft” zal de doorgeschoven schuld geleidelijk alsnog moeten worden betaald.

Een variant op dit uitstel van betaling van deze maandlasten is dat met de bank wordt afgesproken dat u maandelijks wel een bedrag betaalt maar een bedrag dat lager is dan u voorheen betaalde en dat u, gelet op het tijdelijk lagere inkomen, nog wel kunt dragen.

Bij vrijwel alle banken geldt dat u een verzoek moet indienen om van deze regeling gebruik te maken. Wilt u van deze tegemoetkoming gebruik maken dan willen wij u daarbij graag helpen. Namens u zorgen wij voor de juiste wijze van indiening van uw verzoek, voeren wij de eventuele gesprekken en onderhouden wij de andere contacten met de bank aan wie u dit heeft verzocht.

De schuld kan misschien definitief niet opgebracht worden

Bij de optie die wij hiervoor bespraken worden er onder andere afspraken gemaakt dat u de hypotheeklasten op een later moment mag betalen. Er is dus geen sprake van kwijtschelding. U kunt echter door de coronacrisis financieel zodanig worden getroffen dat terugbetaling van de hypotheeklasten die u over een aantal maanden niet heeft kunnen betalen, leidt tot een uitzichtloze situatie. Heeft u destijds een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie, NHG, afgesloten dan bestaat sinds vorige week de mogelijkheid dat ook dit fonds u kan en wil helpen.

De NHG heeft bekend gemaakt dat ook zij mensen die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, wil helpen door samen met de bank te zoeken naar oplossingen waardoor u als eigenaar in de woning kan blijven wonen.

Ook hier is het een kwestie van veel overleg om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit soort contacten voor u een te grote last vormt door de spanning die de gevolgen van het coronavirus voor u en uw gezin hebben. Ook in dit geval kunt u echter rekenen op onze steun. Samen kunnen wij dan kijken welke oplossing voor u bereikbaar is, met als doel dat u gewoon in uw woning kunt blijven wonen.

Voor iedereen is de situatie nieuw

Voor iedereen is de huidige situatie die veroorzaakt wordt door het coronavirus nieuw. Dat geldt voor de bank, de notaris, de belastingdienst, voor u zelf en ook voor ons. Wetten en regels die in het verleden zijn gemaakt hebben nooit de huidige, bijzondere situatie voorzien. Ook uw hypotheekovereenkomst heeft hiermee geen rekening gehouden.

Wanneer u nu “zo maar” aan een organisatie een vraag stelt over uw hypotheek, bestaat er een grote kans dat uw gesprekspartner zijn of haar antwoord baseert op de regels en afspraken uit het verleden.

Alle verantwoordelijken beseffen echter dat de samenleving consumenten die financieel het slachtoffer zijn geworden van het coronavirus waar mogelijk moet helpen. Waarbij we flexibel moet kijken naar de regels en afspraken uit het verleden.

Daarvoor is het wel nodig dat er overleg plaatsvindt van mens tot mens. Om samen te kijken wat wel en niet kan. Samen met u kunnen en willen wij als dat nodig is, dat gesprek met “de mensen” van de bank of de belastingdienst aangaan.  Of het altijd zal leiden tot een resultaat waar u volledig tevreden over bent? De tijd zal het leren maar wij gaan daar wel ons best voor doen.

Tot slot

De coronacrisis leidt tot veel angst en zorgen. Wij begrijpen dat. Wij hebben dezelfde gevoelens als u. Maar op ons vakgebied, financiële dienstverlening, kunnen wij iets extra’s betekenen voor onze relaties.

Met deze informatie hopen wij dat wij een aantal van uw vragen hebben beantwoord en dat deze informatie op onderdelen voor u een klein beetje rust brengt.

Mogelijk heeft u nog vragen waar wij hier niet op in zijn gegaan. We nodigen u dan uit om per mail of telefonisch contact met ons op te nemen. Wij kijken dan graag of wij uw aanvullende vragen kunnen beantwoorden.

Wij wensen u sterkte in deze bijzondere tijd en hopen dat u en wij gezond deze periode doorkomen.

Bespreek met ons uw vragen over de gevolgen van corona voor uw financiën

 De overheid heeft ingrijpende maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen. Bijna iedereen heeft te maken met deze gevolgen. Wij merken bij veel van onze relaties dat de huidige situatie tot veel zorgen en vragen leidt. Juist in deze moeilijke tijden zijn wij als uw belangenbehartiger extra gemotiveerd om u van dienst te zijn. In dit bericht proberen wij voor u een aantal zaken op een rij te zetten.

Voor iedereen is dit nieuw

De huidige situatie is voor iedereen nieuw. Dat betekent dat we bij veel vragen niet zomaar kunnen zeggen: “Oh, dit zijn de regels en dit zijn de gevolgen”. Als samenleving moeten we met elkaar steeds weer bekijken wat redelijk en billijk is. Dat geldt ook voor verzekeringsmaatschappijen en banken. Ook de overheid heeft een crisispakket gepresenteerd met maatregelen. Het pakket maatregelen moet voorkomen dat bedrijven failliet gaan en dat werknemers financieel hard worden geraakt. Verder moet het zelfstandigen en mensen met een nul-urencontract de zekerheid bieden dat het kabinet ook voor hen klaarstaat.

Werktijdverkorting en pensioen

In de komende tijd zullen veel werkgevers overgaan tot werktijdverkorting. Bedrijven die werktijdverkorting hebben aangevraagd krijgen 90 procent van de loonkosten vergoed. Tot voor kort was dat nog 75 procent. Indien de arbeidsovereenkomst zelf gewoon in stand blijft, mag de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon dat voorafgaand aan de werktijdverkorting werd genoten. In dat geval leidt werktijdverkorting dus niet tot een lager pensioen.

Problemen met betalen premies

Het kan zijn dat u als particulier of ondernemer opeens een sterke daling heeft van uw inkomen. Op dat moment kan het een probleem worden om uw premies voor bijvoorbeeld uw schadeverzekeringen te betalen. Ons dringende advies is om in dat geval contact met ons op te nemen. Wij kunnen namens u in overleg treden met de betreffende financiële instelling om te kijken of, met instandhouding van uw verzekeringsdekking, er tijdelijk een betalingsuitstel mogelijk is. Ook zijn er vanuit de overheid veel nieuwe regelingen die juist voor dit soort situaties burgers en bedrijven financieel gaan helpen. Dus overleg tijdig met ons!

Wel of geen woning kopen

Wij zien dat veel relaties die al vergevorderd waren met het kopen van een eigen woning ‘pas op de plaats maken’. Dat begrijpen wij. Zeker wanneer een van de partners bijvoorbeeld ZZP’er is of een tijdelijk arbeidscontract heeft. Aan de andere kant: iedereen moet wel wonen. Wat zijn de alternatieven? Sociale huurwoningen zijn er veel te weinig. De wachtlijst om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen is op dit moment gemiddeld 12 jaar. Vrijesectorwoningen zijn ook maar zeer beperkt beschikbaar. De huren daarvan zijn vervolgens vaak weer hoger dan de lasten van een eigen woning. Wij denken dat ook financiële instellingen rekening houden met deze bijzondere omstandigheden bij het beoordelen van aanvragen voor een hypotheek. In ieder geval gaan wij die gesprekken wel aan met de instellingen waar wij vaak al vele jaren goede relaties mee hebben.

Beleggingen zijn gekelderd

Indien u een deel van uw vermogen in aandelen heeft belegd, zult u zien dat in de afgelopen weken de waarde van uw vermogen dramatisch is gedaald. Het is zeer verontrustend om dat mee te maken. Maar ook weer niet uniek. Bij beleggingen komt het vaker voor dat er enorme dalingen zijn. Als u belegt met een doel dat wat verder in de tijd ligt, bijvoorbeeld voor uw pensioen, is de kans heel groot dat in de tussentijd de aandelenmarkten zich herstellen. Ook hier gaan wij graag met u in gesprek wanneer u zich grote zorgen maakt. Ons advies is in elk geval: doe niets in emotie. Laat u goed voorlichten voordat u wat doet.

Bel of mail ons gerust

Maakt u zich ongerust over uw financiële situatie of heeft u vragen, bel of mail ons gerust. Omdat de situatie ook voor ons nieuw is zullen wij niet op alle vragen direct een antwoord hebben. Maar we gaan wel ons best doen! Dus aarzel niet. We zijn er voor u. Ook in deze bijzondere tijd.

De staatgarantieregeling BMKB voor stimulering van financiering van het MKB, is uitgebreid met de BMKB-C regeling.

BMKB-C betreft een verruiming op de huidige BMKB regeling en is bedoeld om de nadelige liquiditeitseffecten van de Corona crisis voor het MKB mede op te vangen. Als gevolg van de Corona crisis ontstaan er in diverse sectoren van het bedrijfsleven al op korte termijn liquiditeitsproblemen.

De toepassing van de BMKB regeling wordt uitgevoerd door de meeste banken die actief zijn op de Nederlandse MKB markt en door diverse niet-bancaire financiers.

Belangrijkste kenmerken van de BMKB-C regeling:

Reactie van banken en financiers op effecten Corona crisis:

De aanpak van de uitvoerende banken/financiers richt zich enerzijds op uitstel van aflossingen, meestal voor een periode van 3 tot en met 6 maanden.  De banken hebben in grote lijnen een vergelijkbaar actieplan opgezet maar er zijn onderlinge verschillen. In het algemeen is het verstandig om zelf pro actief de bank/financier te benaderen met het verzoek tot uitstel van aflossingen. Bij de toeloop van verzoeken om liquiditeitsverruiming zullen de banken de prioriteit leggen bij de risico sectoren die als eerste direct zijn geraakt, zoals Transport, Horeca en Recreatie, Groothandel en Retail. Daarnaast zijn er specifieke industriële partijen en dienstverleners aan te merken als partijen die direct zijn geraakt door de gevolgen van de Corona crisis.

Er zal door de financier een toets worden uitgevoerd waarbij wordt nagegaan of het betreffende bedrijf voor de Corona crisis als gezond is aan te merken. Toon dus in voldoende mate aan dat de ontstane liquiditeitsbehoefte een gevolg is van de Corona problematiek. Geef inzicht in het effect van de Corona crisis op de omzetdaling en/of andere aspecten die negatief doorwerken in de liquiditeitsontwikkeling. Waar in de keten is het Corona effect het grootst en hoe werkt dat uit voor de betreffende onderneming.

Voor grote aantallen bedrijven zal uitstel van aflossingen (en rente) niet afdoende zijn om de komende periode door te komen. Diverse bedrijven zullen bovenop deze maatregelen ook behoefte hebben aan verruiming van de financieringsfaciliteiten. De beslissing omtrent verruiming van faciliteiten door de bank wordt makkelijker gemaakt door toepassing van de BMKB-C regeling omdat het risico voor de bank deels wordt gemitigeerd door de staatgarantie.

Het aanvraag traject kan worden ondersteund en voorbereid om de behandeling bij uw bank of financier vlot te laten verlopen. Naast de toets die wordt gedaan bij opschorten van aflossingen zullen er bij de behandeling van kredietverruiming een aantal zaken extra moeten worden toegelicht. Door een aantal zaken pro actief in kaart te brengen kan het aanvraag traject worden versneld.

  1. Maak inzichtelijke of ook de overige mogelijkheden zoveel als mogelijk worden benut. het gaat hierbij om arbeidstijdverkorting, aanpassing flexibele kosten, afspraken met de fiscus, verhuurders en een optimale benutting van leverancierskrediet. In het algemeen gaat het om het optimaliseren van de werkkapitaal positie waarbij de voorraad positie is geoptimaliseerd en de betalingstermijn van debiteuren wordt verkort. Maak een overzicht van het gehele actiepakket dat is ingezet in combinatie met het verzoek om liquiditeitsverruiming.
  2. Stel voor een verzoek tot liquiditeitsverruiming een liquiditeitsprognose op voor de komende 3 tot 9 maanden. De doelstelling van een liquiditeitsprognose is om in één keer een passende financiering in te richten met benutting van de BMKB-C regeling, waarbij de mogelijkheden goed worden benut. De BMKB-C regeling heeft een maximale looptijd van 8 kwartalen, de inperkingen kunnen echter worden ingeregeld met een aflossingsvrije periode. Om de aflossingsvrije periode goed te kunnen vaststellen is een liquiditeitsprognose de basis.
  3. Geef aan welke uitgangspunten voor het verwachte verloop van de Corona crisis de basis zijn voor de opgestelde prognose, en het effect hiervan op de bedrijfsvoering. Een thans gangbaar scenario is dat er een piek in aantallen besmettingen in Q2 zal optreden en een stabilisatie en normalisatie in Q3 en Q4. Op basis van dit scenario is een liquiditeitsprognose voor 9 maanden voldoende, daarna zou weer sprake moeten zijn van normale kasstromen. Indien er andere inzichten zijn, zorg dan dat deze aansluiten op de lengte van de liquiditeitsprognose.

–     Structurering BMKB-C

Als aangegeven zal bij inpassing van BMKB-C sprake zijn van een verstrekking in de verhouding 1 deel bank en 3 delen onder garantie door de staat. Hoewel het staatsgegarandeerde deel in een kredietvorm kan worden verstrekt zullen de meeste banken hiervoor een leningsvorm gebruiken. De lening zal dus een maximale looptijd krijgen van 8 kwartalen. Er zijn diverse mogelijkheden bij de structurering van een financieringsoplossing:

Voorbeeld 1:

De bestaande kredietfaciliteit bij de bank is geheel volgelopen waardoor het bedrijf geen liquiditeitsruimte meer heeft. Op basis van de liquiditeitsprognose is een verruiming noodzakelijk van EUR 400.000 alvorens een normalisatie van de markt wordt verwacht:

In de nieuwe situatie worden de drie delen BMKB-C in een lening verstrekt en het deel bank wordt verstrekt door het krediet te verhogen met EUR 100.000,– . Het krediet wordt geheel ontlast door inpassing van een staatsgegarandeerde lening en er is volop ruimte in de kredietfaciliteit voor de bedrijfsvoering. We zien hier gelijk het belang van een onderbouwde liquiditeitsprognose die aantoont dat verruiming van de kredietfaciliteit naar EUR 400.000 noodzakelijk is en dat dit op basis van het thans gehanteerde Corona scenario ook voldoende zal zijn. Op basis van de liquiditeitsprognose kan ook het aflossingsschema worden vastgesteld. Bijvoorbeeld aflossen na 4 kwartalen, waarna in de resterende 4 kwartalen de lening wordt afgelost (maximale termijn BMKB-C 8 kwartalen). Let hierbij wel op: de bancaire verruiming en het staat gegarandeerde deel zullen gelijk opgaan in een inperkingsschema.

 

Voorbeeld 2.

Op basis van de liquiditeitsprognose en het verwachte scenario is een benodigde verruiming van faciliteiten vastgesteld. Er wordt voor gekozen om het krediet ongewijzigd te laten en het geheel met leningen in te vullen:

In dit voorbeeld zijn de leningen het eerste jaar aflossingsvrij en zullen deze in het tweede jaar lineair worden afgelost in 4 kwartalen of 12 maanden.

Belastingmaatregelen

Belastingdienst:

Toeristenbelasting

Waterschapsbelasting

Maatregelen inzake voldoen aan financiële verplichtingen

AOV-verzekeraars

Banken verlenen uitstel

Pensioenfondsen

Qredits helpt afnemers microkredieten

Steunmaatregelen

Compensatieregeling getroffen ondernemers

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Direct inzicht in de relevante steunregelingen van de overheden en financiële instellingen. Klik hier.


Heeft u vragen over het coronavirus? De belangrijkste vragen op het gebied van verzekeringen hebben wij voor u op een rij gezet. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

(meer…)