Direct inzicht in de relevante steunregelingen van de overheden en financiële instellingen. Klik hier.


Heeft u vragen over het coronavirus? De belangrijkste vragen op het gebied van verzekeringen hebben wij voor u op een rij gezet. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

(meer…)

We hebben de afgelopen tijd regelmatig flinke storm gehad.  Als het stormt, kan er onbedoeld iets van de woning loskomen, een dakpan of een dikke tak van de boom die in de tuin staat. Daardoor kan er schade ontstaan. In dit artikel vertellen we hier graag iets meer over.

Schade bij derden
Artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een eigenaar van een woning aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade door een gebrek aan de woning, ook al heeft de eigenaar geen schuld en valt hem niets te verwijten. Deze vorm van aansprakelijkheid, waarbij er dus geen sprake hoeft te zijn van een verwijtbaar gedrag, noemt men ook wel “risicoaansprakelijkheid”. Maar de wet eist dus wél dat de schade is ontstaan als gevolg van een gebrek aan de woning.

Wat is een gebrek van de woning
Onder een gebrek aan de woning verstaat men een toestand van de woning waardoor deze niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en waardoor de woning gevaar voor personen of zaken oplevert. Indien bij een matige wind van bijvoorbeeld windkracht 3, dakpannen van een woning vallen en op een voor de woning geparkeerde auto terechtkomen, dan kan worden gesteld dat het pand een gebrek had: normaal gesproken moeten bij een matige wind de dakpannen namelijk gewoon blijven liggen. In dit geval zal de eigenaar van het pand de schade aan de auto moeten vergoeden.

Was het echter geen matige wind maar een hevige storm met valwinden dan is er sprake van een andere situatie. Tegen dergelijk natuurgeweld is geen dakpannendak opgewassen en daarom kan niet gesteld worden dat er sprake is van een “gebrek”. Jammer voor de eigenaar van de auto. Maar de eigenaar van het pand is in die laatste situatie niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van vallende dakpannen.

Hoe zit het met de bomen in de tuin?
Rechters hebben al eerder uitgemaakt dat voor de eigenaar/bezitter van een boom geen risicoaansprakelijkheid bestaat, omdat een boom niet onder de in artikel 6:174 lid 3 BW gegeven definitie van het begrip opstal valt.

Valt bijvoorbeeld een boom die in uw tuin staat op de woning van de buurman dan zult u aansprakelijk zijn voor deze schade indien gesteld kan worden dat u “verwijtbaar” heeft gehandeld. Wanneer is dat bij een boom het geval? In zijn algemeenheid is dit het geval wanneer de eigenaar te kort is geschoten in zijn zorgplicht, bijvoorbeeld door de boom nooit te laten onderhouden en controleren.

Wanneer de boom op een plaats staat waarbij is te voorzien dat bij omvallen of afbreken van een tak een aanzienlijke schade kan ontstaan, dan is er sprake van verhoogde zorgplicht. Een dergelijke boom zal minstens jaarlijks moeten worden gecontroleerd en behoeft misschien extra onderhoud. En dan is er nog de onderzoeksplicht. Wanneer uitwendige gebreken worden geconstateerd of wanneer er andere aanwijzingen bestaan voor een gebrek, dan dient een nader onderzoek plaats te vinden.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP
Of u nu door onoplettendheid iemand in de supermarkt omverloopt die ongelukkig ten val komt en daarbij letsel oploopt of een dikke tak van de boom in uw tuin op de auto van uw buurman valt: u loopt het risico voor deze schade aansprakelijk te worden gesteld.

Heeft u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP, dan zal de verzekeraar, wanneer de betreffende schadeoorzaak onder de dekking valt, deze aansprakelijkheidsstelling in behandeling nemen.

Is de verzekeraar van oordeel dat u niet aansprakelijk bent (denk aan de vallende dakpan bij hevige storm), dan zal de verzekeraar dit standpunt aan de benadeelde derde communiceren. Gaat deze derde vervolgens naar de rechter dan zal uw verzekeraar verweer voeren en de kosten hiervan voor zijn rekening nemen. Ook wanneer u deze procedure zou verliezen en de rechter u dus toch veroordeelt tot het vergoeden van de schade dan komen de kosten van dit verweer voor rekening van de AVP-verzekeraar. Ook de schadevergoeding waartoe u veroordeeld wordt, wordt dan vergoed. Alles onder de voorwaarde dat de oorzaak van de schade is benoemd in de voorwaarden van de betreffende verzekering.

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren is daarmee een belangrijke verzekering. Ook bij deze verzekering helpen wij u daarom graag om die verzekeringsmaatschappij en verzekeringsvoorwaarden te selecteren die goed passen bij uw persoonlijke situatie.

Op dit moment is een sterke groei te zien waarbij ook particulieren een auto aanschaffen op basis van private-lease. Dat dit gevolgen kan hebben voor de eigen “bonus-malus” rechten is niet bij iedereen bekend. 

Private- lease: gemakkelijk
Private-lease groeit momenteel sterk. De consument krijgt voor een vast bedrag per maand de beschikking over een nieuwe auto. Alle kosten verbonden aan het bezit van de auto zitten in een vast bedrag per maand. Dat zijn de kosten van bijvoorbeeld de wegenbelasting, verzekering, onderhoud en afschrijving van de auto. Alleen de kosten van benzine (en eventuele bekeuringen) moet de consument bovenop het leasebedrag betalen. De auto blijft eigendom van de leasemaatschappij. Na het einde van het leasecontract, meestal na 3, 4 of 5 jaar moet de auto ingeleverd worden. De waarde die de auto op dat moment heeft, komt dan toe aan de leasemaatschappij.

Uw bestaande bonus malus positie
Heeft u tot nu toe een auto in eigendom gehad, dan zult u een bonus-maluspositie hebben opgebouwd. Heeft u vele jaren schadevrij gereden dan heeft u recht op een (aanzienlijke) korting op de premie van uw autoverzekering. Dit recht op korting wordt door vrijwel alle verzekeraars centraal geregistreerd. Wisselt u op enig moment van autoverzekeraar dan weet de nieuwe verzekeraar op welke korting u recht heeft. Maar gaat u op enig moment een auto leasen dan kan deze registratie “verloren” gaan.

Beleid leasemaatschappijen verschilt
Sommige leasemaatschappijen zetten de verzekering van de auto op naam van degene die de auto least. Op dat moment is het mogelijk om uw bonus-malus rechten tijdens de leaseperiode ook verder op te bouwen. Dit kan voor u belangrijk zijn indien u op enig moment weer zelf een auto wilt kopen.

Bij veel leasemaatschappijen wordt de verzekering echter niet op naam van de bestuurder geregistreerd. In het ongunstigste geval kan dit tot gevolg hebben:

Beleid per leasemaatschappij en per verzekeraar verschilt
Het verschilt per (private-)leasemaatschappij en per autoverzekeraar hoe men omgaat met het toekennen en registreren van bonus-malus posities. Ook kan het per verzekeringsmaatschappij verschillen hoe zij consumenten “inschalen” die voorheen schadevrij hebben gereden met een private-lease-auto.

Overweegt u over te stappen naar een private-leaseauto? Vraag ons dan naar de gevolgen voor de door u opgebouwde bonus/malus rechten.

Het coronavirus is eind januari door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot internationale bedreiging voor de volksgezondheid. Het virus is zich momenteel in rap tempo aan het verspreiden. Voor reizigers die zakelijk of voor een vakantie een reis hebben geboekt, kunnen de financiële gevolgen groot zijn.

Grote verschillen in polisvoorwaarden
Wie op reis gaat kan een annuleringsverzekering of een reisverzekering afsluiten, of beide. De annuleringsverzekering vergoedt de schade wanneer een reis niet door kan gaan, bijvoorbeeld omdat een naast familielid vlak voor de beoogde reis ernstig ziek is geworden of omdat de reiziger zelf vlak voor de reis zijn been breekt.

Bij de reisverzekering gaat het vooral om gebeurtenissen tijdens de reis die leiden tot financiële schade voor de reiziger. In Nederland zijn er heel veel verschillende reis- en annuleringsverzekeringen. De voorwaarden verschillen hierbij sterk. In zijn algemeenheid kan echter wel worden geconstateerd dat hoe lager de premie is hoe beperkter recht bestaat op een vergoeding bij calamiteiten.

Hoofdregel: annulering moet oorzaak in thuisland hebben
De annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s in eigen land die ertoe kunnen leiden dat een reis niet door kan gaan. Wat er in het land van bestemming gebeurt of gebeurd is op het moment van vertrek, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Het niet “willen” vertrekken naar een gebied waar het coronavirus heerst, kán dus bij bepaalde annuleringsverzekeringen geen recht geven op vergoeding van de reissom. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Reisverzekering en repatriëring
Een reisverzekering is in de praktijk vooral belangrijk voor eventuele medische kosten die de reiziger in het buitenland moet maken die niet onder zijn basisverzekering vallen. De hoofdregel is dat uw basisverzekering de kosten van een noodzakelijke medische behandeling vergoedt tot maximaal twee keer het tarief dat in Nederland voor deze behandeling geldt. Bij noodzakelijke medische behandeling in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada en Zwitserland zullen de kosten vaak deze grens overschrijden.

Moet u als gevolg van een medische oorzaak met speciaal vervoer terugkeren (u moet bijvoorbeeld liggend worden vervoerd en u heeft daarbij drie vliegtuigstoelen nodig), dan vallen deze extra vervoerskosten ook onder de reisverzekering. Automatische vergoeding geldt echter niet wanneer u verblijft in een gebied waar het coronavirus heerst en eerder een vlucht terug neemt terwijl u (nog) niet ziek bent. Het is te begrijpen dat u in zo’n situatie wellicht zo snel mogelijk wilt vertrekken. Indien u van de lokale autoriteiten weg mag zal dat vaak met een speciale charter gebeuren. Ook deze kosten vallen dan niet automatisch onder de dekking van elke reisverzekering.

Op dit moment is te zien dat verschillende landen daarom de kosten van deze repatriëring voor hun rekening nemen. Maar ook dat is dus geen automatisme waar in de toekomst vanuit mag worden gegaan. De overheid neemt deze kosten niet altijd voor haar rekening.

Ook reisverzekering vraagt advies
In reclames en door reisorganisaties wordt weleens de schijn gewekt dat een reisverzekering een “meeneemproduct” is: even kruisje zetten in het hokje en dan is de reisverzekering afgesloten. Wij hopen u met dit artikel te hebben laten zien dat ook de keuze van een reisverzekering om een echt goed advies vraagt.

-PERSBERICHT-

Kuindersma Verzekeringen komt met een steuntje in de rug voor de Friese boeren. Boeren krijgen bij het Jouster verzekeringskantoor per direct 10 % blijvende korting op hun agrarische brandverzekeringen. Dit levert de gemiddelde boer al snel een flink financieel voordeel op.

De boeren zijn volop in het nieuws. Er is in veel boerenfamilies grote onzekerheid over hun toekomst. Ynte Kuindersma, directeur van Kuindersma Verzekeringen, is Fries in hart en nieren en wil met dit initiatief zijn betrokkenheid bij de agrarische sector laten zien. Vanuit deze betrokkenheid is besloten om een groot deel van de marge in te leveren ten gunste van de boeren. “Kuindersma boerenvoordeel” is in het leven geroepen om daar blijk van te geven.

Kuindersma: “Alle boeren geven wij per direct een blijvende korting van 10% op hun agrarische brandverzekeringen. Dat levert de gemiddelde boer jaarlijks een groot financieel voordeel op. Zo hopen wij ‘onze’ boeren wat meer financiële lucht te geven.”

Kuindersma Verzekeringen is een campagne gestart om dit voordeel uitgebreid onder de aandacht te brengen. “We voelen ons oprecht betrokken bij Friesland en de agrarische sector en hopen hiermee een steentje bij te dragen aan de agrarische sector, die al te lang een te lage prijs krijgt voor hun eerlijk geproduceerde producten.”

Kuindersma Verzekeringen sponsort sinds jaar en dag onder andere de boerenbruiloft in Joure. Daarmee onderstreept het kantoor haar betrokkenheid met zowel deze Friese traditie, als met de agrarische sector. Deze boerencampagne bevestigt het feit dat Kuindersma de sector een warm hart toedraagt.

Kuindersma Verzekeringen is met meer dan 100 jaar ervaring in verzekeringen één van de oudste en meest innovatieve kantoren van het Noorden. Daarnaast staat Kuindersma Verzekeringen midden in de lokale samenleving. Op eigen wijze geeft het kantoor invulling aan maatschappelijk betrokken ondernemen.